utorok 17. júna 2014

Jednou z podmietok pôžičky na modernizáciu výroby hliníka bolo vyriešenie ekologických problémov Žiarskej kotliny
Skúsenosti z pôsobenia zahraničného kapitálu v ZSNP
v Žiari nad HronomZABEZPEČENIE FINANCOVANIA
            Do roku 1989 bol projekt Modernizácie výroby hliníka v Žiari nad Hronom financovaný výhradne zo štátneho rozpočtu. Po zmene politických pomerov a  zastavení financovania pokračoval len v obmedzenom rozsahu. Pre nedostatok finančných prostriedkov v období rokov 1992 – 1993 bol postupne utlmený a začali sa hľadať nové možnosti do financovania stavby. Nasledovali rokovania s viacerými našim i zahraničnými firmami. Úspešné bolo rokovanie s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v Londýne, ktorá však do zmluvy vniesla podmienku kapitálovej účasti silného zahraničného partnera a riešenie ekologických problémov.
            Po rokovaniach s mnohými zahraničnými výrobnými, ale hlavne finančnými spoločnosťami sa ako reálni partneri ukázali EBRD Londýn ako finančná organizácia a Hydro Aluminium Oslo ako dodávateľ a nositeľ technológie. Hlavnými podmienkami týchto spoločností bolo, aby sa výroba hliníka v ZSNP, a. s. etablovala ako samostatný právny subjekt. Tak vznikla spoločnosť Slovalco, a. s. ZSNP, sa však musel vyrovnať s problémami neekologických výrob v celej skupine spoločností. Ekologizovať sa mala celá Žiarska kotlina. Celý projekt úverovania a výroby hliníka modernou technológiou bol podopretý desiatkami detailných zmlúv medzi všetkými zúčastnenými.
            Po vzniku a. s. Slovalco ako samostatného právneho subjektu bol Európskou bankou pre obnovu a rozvoj Londýn v júli 1994 poskytnutý spoločnosti úver v celkovej sume 110 mil. USD /amerických dolárov/. V októbri 1994 vstúpili do spoločnosti dvaja zahraniční akcionári: Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Hydroaluminium Oslo, každý s vkladom 15 mil. USD. Podiel ZSNP bola - na 60 % rozostavaná hlinikáreň a bola ohodnotená na 120 mil. USD. Ešte v tom istom mesiaci sa obnovili práce na výstavbe pod vedením novo ustanoveného projektového tímu, ktorý tvorili slovenskí a nórski špecialisti.
            Vstup EBRD Londýn do projektu modernizácie výroby hliníka bol podmienený ekologizáciou všetkých výrob ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom, ale aj odstránením historických škôd, ktoré vznikli počas viac ako 40-ročného prevádzkovania výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Zmluvám medzi ZSNP a EBRD o ekologických úpravách predchádzali medzinárodné audity holandských firiem Haskoning a Iwaco, ktoré veľmi podrobne analyzovali ovzdušie, odpadové vody a stav pôdy na území skupiny spoločností ZSNP.
            Na základe výsledkov auditu uzavreli ZSNP a EBRD v roku 1994 dve zmluvy – Zmluvu o odstránení ekologických škôd a Zmluvu o environmentálnych opatreniach. Záväzky z týchto zmlúv sa stali súčasťou ekologického programu ZSNP na roky 1994 – 2000. Takto vzniklo 25 rôznych ekologických projektov, ktorých plnenie EBRD odsúhlasila a určila audítora na kontrolu ich plnenia – holandskú firmu Haskoning.

            Medzi hlavné úlohy tohto programu patrili:
·        vybudovanie systému studní na monitoring kvality spodnej vody v špecifikovaných oblastiach ZSNP, alebo mimo neho ak bolo toto miesto ohrozené,
·        výstavba bentonitovej steny v okolí skládky červeného kalu, ak aby sa zamedzilo kontaminácii podzemných vôd,
·        rekultivácia – zazelenenie skládky červeného a hnedého kalu a zabránenie vstupu zrážkových vôd do telesa skládky,
·         audit  Závodu Kysličnikáreň s cieľom hľadania ekologicko - ekonomických možností ďalšej výroby, resp. odstavenie závodu, tento audit vykonala americká firma Kaiser,
·        hydraulická clona na ochranu zdroja pitnej vody
·        vybudovanie skládky priemyselných odpadov vyhovujúcej aj na zneškodnenie nebezpečných odpadov
·        ekologický audit Závodu Energetické hospodárstvo, resp. odstavenie závodu,
·        zníženie emisií síry najmenej o 50 % plynofikáciou kotlov K6 a K7,
·        zníženie emisií NOx najmenej o 70 %, inštaláciou nových horákov,
·        zníženie emisií prachu s možnosťou reverzácie elektrostatických odlučovačov,
·        kontinuálny monitoring emisií SO2, NOx, CO,
·        sanácia znečistenej pôdy v okolí objektu výroby anódovej hmoty,
·        audit starej anodárne, resp. odstavenie prevádzky
·        odprášenie všetkých zdrojov pri manipulácii s koksom,
·        renovácia priestoru na skladovanie smoly vrátane zabezpečenia vyčistenia ventilačného vzduchu zo skladu kamennouhoľnej smoly,
·        odstavenie elektrolýzy so starou neekologickou technológiou –v  sérii „B“,
·        rekonštrukcia neutralizačnej stanice odpadových vôd, vrátane zachytávania tuhých látok a monitoring kvality odpadových vôd,

Dodnes / rok 1998/ sa z 25 ekologických projektov realizovalo 18. Na ich realizáciu sa do konca roku 1998 vynaložilo 466 mil. Sk. Znamenali výrazné zlepšenie kvality ovzdušia a vypúšťaných vôd zo skupiny spoločností ZSNP.
Významne sa zahraniční partneri zúčastnili na zavádzaní progresívnych metód riadenia, systému ochrany pracovného a životného prostredia a systému ochrany a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
            Ak sa dnes s určitým odstupom pozeráme na vstup zahraničného kapitálu do spoločnosti Slovalco, a. s. (dcérska spoločnosť ZSNP, a. s.) z hľadiska environmentálneho, musíme konštatovať, že:
·        bola ukončená modernizovaná výroba hliníka, ktorá veľmi progresívnou technológiou zabezpečuje špičkové parametre emisií a odstavenie starej technológie (čo bolo skôr  povedané, že to bola jedna z podmienok vstupu EBRD do projektu) prinieslo výrazné zlepšenie životného prostredia v Žiarskej kotline. Ak ešte v roku 1993 koeficient znečistenia ovzdušia podľa vyhlášky MŽP č. 112/93 bol 4,01, v roku 1998 sa dosiahla hodnota 1,44 (hodnotia sa imisie fluoridov, oxidu siričitého, oxidov dusíka a polietavého prachu),
·        odstránili sa ekologické škody a znížili sa ekologické riziká v celej skupine spoločností.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára